Chi tiết phối cảnh các căn hộ Chung cư Sails Tower

  • Căn hộ số 1: Diện tích 79,81m2
Căn 1 Sails Tower

Căn số 1 Sails Tower

  • Căn hộ số 2 và 16: Diện tích 78,42m2
Căn 2 Sails Tower, Căn 16 Sails Tower

Căn số 2 và 16 Sails Tower

  • Căn hộ số 3 và 15: Diện tích 69,8m2
Căn 3 Sails Tower, Căn 15 Sails Tower

Căn số 3 và 15 Sails Tower

  • Căn hộ số 4 và 14: Diện tích 61,18m2
Căn 4 Sails Tower, Căn 16 Sails Tower

Căn số 4 và 16 Sails Tower

  • Căn hộ số 5 và 13: Diện tích 46,47m2
Căn 5 Sails Tower, Căn 13 Sails Tower

Căn số 5 và 13 Sails Tower

  • Căn hộ số 6 và 12: Diện tích 48,52m2
Căn 6 Sails Tower, Căn 12 Sails Tower

Căn số 6 và 12 Sails Tower

  • Căn hộ số 7 và 11: Diện tích 61,37m2
Căn 7 Sails Tower, Căn 11 Sails Tower

Căn số 7 và 11 Sails Tower

  • Căn hộ số 8 và 10: Diện tích 61,37m2
Căn 8 Sails Tower, Căn 10 Sails Tower

Căn số 8 và 10 Sails Tower

  • Căn hộ số 9: Diện tích 63.18m2
Căn 9 Sails Tower

Căn số 9 Sails Tower

  • Căn hộ số 17: Diện tích 80,53m2
Căn hộ Sails Tower

Căn số 17 Sails Tower